Podmínky ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

prodávající/OSVČ: Jana Křiváková

se sídlem Kachlíkova 889/11, 635 00 Brno

identifikační číslo: 17095298

zapsaná v živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.homeindesign.cz

 

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ A NAŠE VIZE

 

Prodávající Jana Křiváková provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to
nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů,
které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Prodávající Jana Křiváková vnímá ochranu osobních údajů svých zákazníků jako prioritu a
nutný pilíř, který doplňuje vysokou kvalitu našich služeb. S osobními údaji je nakládáno jako s
přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy. Jana Křiváková je ve smyslu
ochrany osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

Správcem Vašich osobních údajů je prodávající Jana Křiváková se sídlem Kachlíkova 889/11, 635 00 Brno, identifikační číslo: 17095298 ,

zapsaná v živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.homeindesign.cz (dále jen „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování Jana Křiváková, Kachlíkova 889/11, 635 00 Brno,

adresa elektronické pošty info@homeindesign.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je
nezbytné pro:

splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením
takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a
to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy,
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně
doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před
uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Správce zpracovává osobní údaje zaznamenávané kamerovým systémem v prostoru svých
provozoven z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců a zákazníků a z důvodu ochrany
majetku.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále
po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů,
nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se
na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce
technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Česká pošta, s. p., Geis Parcel CZ s.r.o., a
savana.cz s.r.o.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z
právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy
tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)
nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním
údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich
zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na
přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není
možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobními údaji třetích osob jsou údaje zaměstnanců obchodních partnerů prodávajícího. a
dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s prodávajícím, popř. další údaje,
které prodávající obdrží od obchodního partnera v souvislosti s plněním smlouvy. Tyto
osobní
údaje budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a prodávající
tyto osobní údaje využije za účelem plnění smluv.

Obchodní partner bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje
po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy,
jsou-li takové.

Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů prodávající
své zaměstnance, zákazníky či další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na
spolupráci s prodávajícím. 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

 A.  Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.

    

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 2 roky od naší poslední komunikace.

 

 B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefon, bankovní spojení

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 2 roky od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

 C. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 
Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@homeindesign.cz

 

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží: Zásilkovna
  • společnosti podílející se na expedici plateb 
  • poskytovatel e-mailingové služby 
  • marketingová agentura 

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

 

III. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1. 2022

Zpět do obchodu